Üniversitemizde yürütülen kalite güvencesi faaliyetleri stratejik, akademik ve idari yönetim boyutlarında üniversiteye genel ve fakülteler ile bölümlere özel olmak üzere gruplandırılabilir. Kalite güvence sistemimiz; sürekli iyileştirme ilkesini benimsemiş, paydaş beklentileriyle ve isteklerine duyarlı, katılımcı, demokratik ve öğrenen yönetim, çalışanın eğitimi, kurumsal planlama ve gelişim için bilimsel ve teknolojik araştırma yapma, özgün ve öncü olma ilkeleri ve anlayışına dayalı mekanizmalara sahiptir. Sürekli iyileştirmeyi sağlayan planlama, plan doğrultusunda uygulama, uygulamayı izleme ve başarımı ölçme, ölçüm sonuçlarını değerlendirerek zayıflıkları giderecek veya başarıyı kalıcı kılacak uygulamaları planlama döngüsü kalite güvence sisteminin temelini oluşturmaktadır.

Stratejik Plan'da öngörülen hedeflere erişim, hedef sorumluları ve ilgililerinin katılımı ile altı aylık ve yıllık dönemlerde ölçülmekte ve değerlendirmektedir. Bunun için izleme ve değerlendirmeyi destekleyen bir veri ve performans yönetimi altyapısı geliştirilmektedir.

Eğitim-öğretim kalitesinin güvenceye alınmasında Fakülteler özelinde akreditasyon ve programların özdeğerlendirmesine önem verilmektedir. Mühendislik Fakültesinin 13 bölümü Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) tarafından akredite edilmiştir. Eğitim ve öğretimde ölçme, değerlendirme ve kalite güvence sistemini iyileştirmek üzere Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma kalitesinin güvencesi için Araştırmalar Koordinatörlüğünün yürüttüğü izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yeni destek programları ve mekanizmaları etkili olmaktadır.

Topluma sunulan hizmetlerde yakın çevremiz, bölgemiz ve mezunlarımız dâhil toplumun bileşenleriyle bilim iletişiminin güçlendirilmesi ve toplumun öncelikli sorunları ile ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu hizmetlerin kalitesinin artırılması için birer stratejik amaç olarak benimsenmiştir ve bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmektedir.

Kalite güvence sisteminin önemli bir boyutu da kurumsal gelişim, planlama ve araştırmadır. İdari birimlerimizde ve akademik laboratuvarlarımızda ISO 9000, ISO 27000 gibi kalite ve güvenlik standartlarına uyumluluk belgelendirilmiştir ve bu çalışmalar yaygınlaştırılmaktadır. Paydaşların yönetime katılımı ve yetkilendirmesi doğrultusunda, Memnuniyet-İyileştirme-Geri Bildirim Formu (http://gs.metu.edu.tr/node/124) ve öğrenci forumları gibi yollarla alınan geri bildirimlere önem verilmektedir. Tüm akademik birimlerde görevlendirilmiş kalite koordinatörleri yoluyla kalite güvence sistemini destekleyecek verilerin toplanması ve değerlendirmelerin yapılması sağlanmaktadır.

Kalite güvence sisteminin geliştirilmesi çalışmaları devam etmekte, bu sistemi tarif eden bir rehber hazırlanmaktadır.

ODTÜ Kalite Komisyonu Listesine ulaşmak için tıklayınız

ODTÜ Kalite Komisyonu Yönergesine ulaşmak için tıklayınız

2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

2017 Yılı Gösterge Raporuna ulaşmak için tıklayınız

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız

2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız