Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Kalite Güvence Sistemi

Üniversitemizde yürütülen kalite güvencesi faaliyetleri stratejik, akademik ve idari yönetim boyutlarında üniversiteye genel ve fakülteler ile bölümlere özel olmak üzere gruplandırılabilir. Kalite güvence sistemimiz; sürekli iyileştirme ilkesini benimsemiş, paydaş beklentileriyle ve isteklerine duyarlı, katılımcı, demokratik ve öğrenen yönetim, çalışanın eğitimi, kurumsal planlama ve gelişim için bilimsel ve teknolojik araştırma yapma, özgün ve öncü olma ilkeleri ve anlayışına dayalı mekanizmalara sahiptir. Sürekli iyileştirmeyi sağlayan planlama, plan doğrultusunda uygulama, uygulamayı izleme ve başarımı ölçme, ölçüm sonuçlarını değerlendirerek zayıflıkları giderecek veya başarıyı kalıcı kılacak uygulamaları planlama döngüsü kalite güvence sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu sistemin işleyişi ile ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Stratejik Plan'da öngörülen hedeflere erişim, hedef sorumluları ve ilgililerinin katılımı ile altı aylık ve yıllık dönemlerde ölçülmekte ve değerlendirmektedir. Bunun için yeni stratejik plan çerçevesinde, izleme ve değerlendirme yöntemi ile ilgili bir revizyon gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemi destekleyecek veri ve performans yönetimi altyapısının güçlendirilmesi için proje çalışmaları başlatılmıştır.

Eğitim-öğretim kalitesinin güvenceye alınmasında fakülteler özelinde akreditasyon ve kalitede mükemmellik modellerinin uygulamalarına önem verilmektedir. Kısım B2'de açıklandığı gibi Mühendislik Fakültesinin 13 bölümü Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) tarafından akredite edilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, European Foundation for Quality Management (EFQM) modelini benimsemektedir. Benzer uygulamaların diğer fakültelere de yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Eğitim ve öğretimde ölçme, değerlendirme ve kalite güvence sistemini iyileştirmek üzere Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) çalışmalarının yanı sıra 2011-2016 Stratejik Planı'nda yer alan Kurumsal ve Program Değerlendirme Destek Ofisi, 2017-2021 Stratejik Planı'nda daha geniş bir kapsamda öngörülen Kurumsal Araştırma ve koordinasyon için organizasyonel değişiklikler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Araştırma kalitesinin güvencesi için Araştırmalar Koordinatörlüğünün yürüttüğü izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yeni destek programları ve mekanizmaların önemli bir etki yaratması beklenmektedir.

Topluma sunulan hizmetlerde yakın çevremiz, bölgemiz ve mezunlarımız dâhil toplumun bileşenleriyle bilim iletişiminin güçlendirilmesi ve toplumun öncelikli sorunları ile ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu hizmetlerin kalitesinin artırılması için birer stratejik amaç olarak benimsenmiş ve bu doğrultuda yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştır.

İdari birimlerimizde ve akademik laboratuvarlarımızda ISO 9000, ISO 27000 gibi kalite ve güvenlik standartlarına uyumluluğun belgelenmesi çalışmalarının yaygınlaştırılması, kalite güvence sistemi kapsamında öngörülen diğer bir stratejidir.

Paydaşların yönetime katılımı ve yetkilendirmesi doğrultusunda, Memnuniyet-İyileştirme-Geri Bildirim Formu (http://gs.metu.edu.tr/memnuniyet-iyilestirme- geri bildirim-formu) ve öğrenci forumları gibi yollarla alınan geri bildirimlerin yönetimi daha kurumsal bir yapıya oturtulmuş ve etkinliği artırılmıştır.

Kalite iyileştirmede süreç yönetim anlayışına uygun olarak kritik süreçler için ekiplerin kurulması ve düzenli izleme faaliyetlerinin yürütülmesi için örnek uygulamalar başlatılmıştır. Akademik ve idari kurullar ve komisyonlar; eğitim, araştırma, toplumsal hizmet ve kaynakların yönetimi gibi alanlarda planlama, kontrol, geliştirme ve iyileştirme etkinlikleri yoluyla kaliteyi güvence altına almak üzere çalışmalarına devam etmektedir.